Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình toán - địa chất - tài nguyên nước dự báo, cảnh bảo động đất kích thích. Áp dụng thử nghiệm tại khu vực Tây Nguyên

TNMT.2023.04.06
2400 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng mô hình tính toán về tai biến địa chất để xác định mối liên quan của chúng với hoạt động nhân sinh;

2. Định lượng mức độ, phạm vi tác động và khả năng phát sinh tai biến liên quan đến hoạt động nhân sinh;

3.  Đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu rủi ro tai biến địa chất trên địa bàn tỉnh Kon Tum và khu vực lân cận lân cận

1. Báo cáo kết quả xây dựng mô hình toán - địa chất - tài nguyên nước phục vụ dự báo, cảnh báo động đất kích thích;

2. Phần mềm “Dự báo, cảnh báo động đất kích thích dựa trên mô hình toán - địa chất - tài nguyên nước”, kèm hướng dẫn và chuyển giao sử dụng;

3. Bản đồ “Địa động lực hiện đại và xu thế trượt các đứt gãy khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và khu vực lân cận” tỷ lệ 1:100.000” và báo cáo thuyết minh đi kèm;

4. Bản đồ “Sức bền đứt gãy và sự thay đổi ứng suất do tích nước hồ chứa làm thủy điện khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và các vùng lân cận tỷ lệ 1:25.000” và báo cáo thuyết minh đi kèm;

5. Bản đồ “Phân vùng và dự báo khả năng gây tai biến địa chất liên quan đến các hoạt động tích nước hồ chứa làm thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum và các vùng lân cận tỷ lệ 1:25.000” và báo cáo thuyết minh đi kèm;

6.  Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm dự báo, cảnh báo động đất kích thích dựa trên mô hình toán - địa chất - tài nguyên nước trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum;

7. Giải pháp quản lý, giảm thiểu thiệt hại liên quan đến hoạt động nhân sinh trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum;

8. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

9. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và 01 bài báo quốc tế (ISI, Scopus);

10. Hỗ trợ, đào tạo 01 Thạc sĩ; 01 NCS địa chất liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

01/01/2023
24 (tháng)
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Cấp Bộ