Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Áp dụng thử nghiệm cho một số huyện, xã tại khu vực ven biển Miền Trung

TNMT.2023.01.08
1750 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Tổng quan cơ chế, công cụ truyền thông chính sách và pháp luật Việt Nam với đối tượng là người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

2. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường với đối tượng là người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

3. Đề xuất các giải pháp, mô hình truyền thông để tăng cường thực thi và tuân thủ chính sách và pháp luật về tài nguyên môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo miền Trung.

 

 1. Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

2. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

3. Báo cáo kết quả mô hình thử nghiệm truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

4. Báo cáo đề xuất giải pháp, mô hình tổng thể về truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường để tăng cường thực thi và tuân thủ chính sách và pháp luật về tài nguyên môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

5. Triển khai xây dựng mô hình truyền thông chính sách thí điểm tại 02 địa phương miền Trung;

6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

7.01 bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ