Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển

TNMT.2023.02.32
1734373 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xác lập được tổ hợp phương pháp địa vật lý để khoanh định được những khu vực có tiềm năng cát cuội sỏi dưới lòng hồ, lòng sông và cửa biển.

 2. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển;

3. Áp dụng thử nghiệm trên một số đối tượng nghiên cứu điển hình

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, lập dự toán chi tiết

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá tổng quan

Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật lý phục vụ công tác đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, bảo vệ an toàn lòng sông, hồ, cửa biển

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý trong đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực lòng sông và cửa biển

Nội dung 5: Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm tổ hợp phương pháp địa vật lý trên một số đối tượng nghiên cứu điển hình, đánh giá hiệu quả của tổ hợp phương pháp địa vật lý trong thăm dò, khai thác cát cuội sỏi khu vực lòng hồ,lòng sông và cửa biển tại khu vực thử nghiệm 

Nội dung 6: Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả đề tài

 

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển ở Việt Nam.

2. Báo cáo đánh giá quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý hiện có trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển ở Việt Nam.

3. Báo cáo lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật lý phục vụ công tác đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, bảo vệ sự an toàn lòng sông, hồ, cửa biển.

4. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý trong đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển.

5. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm trên một số đối tượng nghiên cứu điển hình, đánh giá hiệu quả của tổ hợp địa vật lý trong thăm dò, khai thác cát cuội sỏi khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển tại khu vực đã thử nghiệm

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

7. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.

8. Đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2023
24 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Hành
ThS. Lê Văn Hưng, ThS. Kiều Huỳnh Phương, TS. Đỗ Minh Phương, ThS. Lê Thị Mai, TS. Nguyễn Trường Lưu, ThS. Nguyễn Vân Sang, ThS. Lại Ngọc Dũng, KS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm, KS. Bùi Thị Thu