Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về địa vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị

TNMT.2023.02.31
1650 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xác lập được tổ hợp địa vật lý để khoanh định được những khu vực có điều kiện thuận lợi về địa chất công trình, địa chất thủy văn phát triển công trình trên mặt và công trình ngầm đô thị.

 2. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong điều tra địa chất công trình - địa chất thủy văn và địa chất đô thị.

3. Áp dụng thử nghiệm tai một khu vực cụ thể.

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng phương pháp địa vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất đô thị ở Việt Nam.

2. Báo cáo lựa chọn các phương pháp địa vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị ở Việt Nam

3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng địa vật lý trong trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị.

4. Báo cáo kết quả điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị trên cơ sở áp dụng thử nghiệm tổ hợp địa vật lý đã lựa chọn tại một số khu vực cụ thể, đánh giá sự phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật đề tài đã dự thảo xây dựng.

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

6. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.

7. Đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2023
24 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cấp Bộ