Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam

TNMT.2023.02.28
1650 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được phương pháp và xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam;

2. Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam;

3. Đề xuất giải pháp quản lý giảm phát thải vi tại Việt Nam.

1. Báo cáo đánh giá hiện và nguồn phát sinh chất thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam.

2. Phương pháp và xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam.

3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam;

3. Đề xuát dược biện pháp quản lý và kĩ thuật giảm phát thải vi nhựa do sử dụng và thải bỏ từ các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam.

4. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.

5. Đào tạo 01 thạc sĩ.

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ