Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường

TNMT.2023.04.01
1800 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Đề xuất được quy trình về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
2. Lựa chọn được các giải pháp công nghệ phục vụ kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu về an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu về kiểm tra, đánh giá, an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
2. Báo cáo kinh nghiệm trong nước và quốc tế về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm trong quá trình xây dựng, vận hành;
3. Quy trình về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
4. Báo cáo đánh giá, lựa chọn các giải pháp công nghệ, phần mềm phục vụ kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường;
5. Bộ công cụ phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
6. Báo cáo kết quả thử nghiệm quy trình, giải pháp công nghệ và sử dụng bộ công cụ phần mềm trong kiểm tra, đánh giá cho 02 phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
7. Dự thảo thông tư quy định kỹ về thuật kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành;
8. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;
9. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.
 

01/01/2023
23 (tháng)
Cấp Bộ