Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về thu nhận, xử lý, thiết lập dữ liệu không gian và tài sản gắn liền với thửa đất ở định dạng 3D

TNMT.2023.02.26
1727 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Xây dựng được quy định kỹ thuật, quy trình công nghệ trong thu nhận, xử lý, thiết lập dữ liệu không gian thửa đất 3D phần dưới mặt đất, tích hợp với dữ liệu 3D trên mặt đất đã có.

2. Đề xuất sử dụng đồng bộ dữ liệu không gian thửa đất 3D và dữ liệu 2D trong công tác quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất.

1. Mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu địa chính 3D phần dưới mặt đất đồng bộ với cơ sở dữ liệu 3D phần trên mặt đất.

2. Quy định kỹ thuật thành lập dữ liệu thửa đất không gian phần dưới bề mặt đất dựa trên việc tích hợp tích hợp các công nghệ mới ở các tỷ lệ 1:500, 1:1000.

3. Quy trình công nghệ thành lập dữ liệu địa chính 3D dựa trên việc tích hợp tích hợp dữ liệu trên mặt đất và dưới mặt đất.

4. Áp dụng thử nghiệm cho một khu vực nhỏ trong đô thị thích hợp.

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

6. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ