Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng quy định về dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường

TNMT.2023.04.04
1656 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng được quy định về dữ liệu chủ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường;

2. Xây dựng được Cơ sở dữ liệu danh mục và thông tin chi tiết cho các bộ dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường, bảo đảm kết nối, chia sẻ được trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng và yêu cầu về thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

2. Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn thiết lập nguyên tắc xác định dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường;

3. Cơ sở dữ liệu danh mục và thông tin chi tiết cho các bộ dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường;

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm quản lý, kết nối, chia sẻ một số bộ dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường (LGSP);

5. Báo cáo nghiên cứu, đề xuất các quy định về tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo đảm an toàn thông tin cho dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường;

6. Dự thảo Thông tư quy định về dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường;

7. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

8. 01 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số
Cấp Bộ
Hoàng Hồng Nghĩa