Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chuyển hóa tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than chất lượng thấp thành chế phẩm cải tạo đất tại một số vùng trồng rừng sản xuất

TNMT.2023.05.03
2400 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được quy trình công nghệ chuyển hóa và ứng dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than chất lượng thấp thành chế phẩm cải tạo đất tại một số vùng trồng rừng sản xuất;

2. Đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường.

1. 10 tấn chế phẩm cải tạo đất từ tro bay đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. Trong đó:

 + Hàm lượng chất hữu cơ ≥ 15,0% theo khối lượng;

 +  Tổng hàm lượng đạm tổng số, lân hữu hiệu, kali hữu hiệu trong thành phần: 8,0 - 18,0 % theo khối lượng. Trong đó, % khối lượng mỗi thành phần Nts, P2O5hh, K2Ohh  ≥ 2,0%;

 + % khối lượng mỗi thành phần Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 1,0%;

2. 01 quy trình công nghệ tạo chế phẩm cải tạo đất từ tro bay;

3. 01 hướng dẫn sử dụng chế phẩm cải tạo đất từ tro bay;

4. 01 báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường;

5. 02 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyển ngành;
6. Đào tạo 3-5 cán bộ vận hành thành thạo các quy trình công nghệ.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
Hoàng Thị Bích