Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan

TNMT.2023.02.25
2000 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bản đồ không gian phân bố khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên.

2. Xây dựng được công cụ thành lập, cập nhật thay đổi và công bố định kỳ bản đồ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh.

3. Đề xuất dự thảo quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật thay đổi và công bố định kỳ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh. 

1. Phương pháp và quy trình nhận dạng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên (trừ hệ sinh thái rừng) dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan;

2. Công cụ (phần mềm hỗ trợ) thành lập, cập nhật thay đổi và công bố định kỳ bản đồ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật thay đổi và công bố bản đồ định kỳ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh;

4. Cơ sở dữ liệu dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên tỉnh Ninh Bình (bao gồm mô hình khung, chuẩn, cấu trúc và dữ liệu);

5. WebGIS công bố và chia sẻ cộng đồng về dịch vụ hệ sinh thái được cập nhật định kỳ;

6. Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái cấp tỉnh thí điểm cho tỉnh Ninh Bình.

7. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

8. 02 Bài báo trong nước công bố trên tạp chí chuyên ngành;

9. Đào tạo Thạc sỹ: 01 thạc sĩ

01/01/2023
24 (tháng)
Vụ Khoa học và Công nghệ
Cấp Bộ