Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu ảnh viễn thám quang học bằng các công cụ GIS phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ

NVTX.2021.07.01
776 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Đề xuất quy trình công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu ảnh viễn thám quang học bằng các công cụ GIS phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt
 

Nội dung 1: Xây dựng và phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt
Nội dung 3: Nghiên cứu khả năng ứng dụng các công cụ GIS xử lý ảnh viễn thám
Nội dung 4: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công cụ GIS phân loại ảnh viễn thám quang học
Nội dung 5: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công cụ GIS chiết tách đối tượng lớp phủ bề mặt

Nội dung 6: Đề xuất quy trình xử lý và phân tích ảnh viễn thám bằng công cụ GIS phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt

Nội dung 7: Thử nghiệm thành lập bản đồ phân loại lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1: 100000 từ ảnh Sentinel 2 bằng công cụ GIS
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Trần Hoàng Minh
Nguyễn Thanh Thủy; Lê Chí Thịnh; Nguyễn Thị Thu; Vũ Thị Hồng Hà; Kiều Thị Thảo; Khổng Thị Việt Anh; Nguyễn Thị Ngọc Hồi; Trịnh Ngọc Bích; Nguyễn Hoài Linh; Nguyễn Thị Thu Hằng; Lưu Hải Âu; Đỗ Thị Hoài; Nguyễn Văn Huy; Nguyễn Thị Nguyệt Ánh