Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng quy trình xử lý khối dữ liệu ảnh viễn thám lớn ở quy mô quốc gia từ đa nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao phù hợp với điều kiện Việt Nam

TNMT.ĐL.2024.01
3000 (triệu đồng)
Viễn thám

Xây dựng được quy trình, quy định kỹ thuật xử lý khối dữ liệu ảnh viễn thám lớn ở quy mô quốc gia từ đa nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao phù hợp với điều kiện Việt Nam.

1.Báo cáo cơ sở khoa học xử lý khối dữ liệu ảnh viễn thám lớn ở quy mô quốc gia từ đa nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao;

 2. Quy trình xử lý khối dữ liệu viễn thám lớn ở quy mô quốc gia từ đa nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao;

3. Quy định kỹ thuật xử lý khối dữ liệu viễn thám lớn ở quy mô quốc gia từ đa nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao;

4. Thử nghiệm xây dựng Bình đồ ảnh trực giao cơ sở quy mô quốc gia độ phân giải cao cho 02 vùng địa hình đặc trưng (dưới 1.5 m khu vực đồng bằng, khu kinh tế trọng điểm; dưới 5m khu vực trung du, đồi núi);

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm của đề tài;

6. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành phù hợp;

8. Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt đề tài

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ