Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực cho các khu vực miền núi Việt Nam.

TNMT.2019.03.01
2000 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Nghiên cứu lựa chọn mô hình và xây dựng quy trình vận hành hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực tại Việt Nam trên cơ sở thực tiễn xây dựng, vận hành 02 hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực.

2. Nghiên cứu nhằm nội địa hóa các trang thiết bị cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

3. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí lựa chọn khu vực lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực. Chuẩn hóa, đề xuất nhân rộng mô hình cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực cho các tỉnh miền núi tại Việt Nam.

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ cho đề tài

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí lựa chọn khu vực lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực. Chuẩn hóa, đề xuất nhân rộng mô hình cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực cho các tỉnh miền núi tại Việt Nam

Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn mô hình và xây dựng quy trình vận hành hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực tại Việt Nam trên cơ sở thực tiễn xây dựng, vận hành 02 hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực

Nội dung 4: Xây dựng, vận hành 02 hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực tại xã Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai và TT. Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nội dung 5: Nghiên cứu nội địa hóa các thiết bị dùng cho các trạm cảnh báo sớm về trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực tại Việt Nam

Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài và công bố kết quả trên tạp chí chuyên ngành

1. Hai (02) hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo thời gian thực được xây dựng, vận hành tại khu vực thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và khu vực xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Báo cáo hướng dẫn về quy trình xây dựng, vận hành, bảo trì và sử dụng hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo thời gian thực cho các khu vực miền núi tại Việt Nam.

3. Bộ cơ sở dữ liệu về trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo thời gian thực tại 02 khu vực lắp đặt trạm.

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, trong đó có các tiêu chí lựa chọn khu vực lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực; đề xuất một số khu vực cần ưu tiên lắp đặt hệ thống cảnh báo tại các tỉnh miền núi ở Việt Nam. - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

10/01/2020
30 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ