Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng thư viện phổ Georadar và nhận dạng tự động các đối tượng ngầm tầng nông theo tài liệu đo Radar xuyên đất

TNMT.2023.04.11
1762 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Xác lập cơ sở khoa học công nghệ Rada xuyên đất GPR trong thành lập bản đồ các đối tượng ngầm tầng nông;

2. Phát triển mô hình tự động nhận dạng đối tượng ngầm tầng nông ứng dụng công nghệ GPR và thuât toán học sâu (deep learning).

1. Mô hình tự động nhận dạng đối tượng ngầm tầng nông ứng dụng công nghệ GPR và thuât toán học sâu (deep learning);

2. Bộ mẫu phổ phục vụ giải đoán tín hiệu Rada;

3. Quy trình công nghệ ứng dụng kết hợp công nghệ GPR và công nghệ học sâu (deep learning) trong nhận dạng các đối tượng ngầm tầng nông sử dụng công nghệ GPR;

4. Bản đồ các đối tượng ngầm tầng nông khu vực thử nghiệm;

5. WebGIS mở thể hiện các sản phẩm đề tài;

6. Báo cáo kết quả thử nghiệm Mô hình tự động nhận dạng đối tượng ngầm tầng nông ứng dụng công nghệ GPR và thuât toán học sâu (deep learning);

7. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

8. 02 bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ