Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xử lý bã thải sắn làm thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

TNMT.2021.553.01
1974 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh để lên men bã thải chế biến tinh bột sắn làm thức ăn chăn nuôi;

2. Xây dựng và triển khai được mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã sắn quy mô nhỏ.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề về bã sẵn

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng môi trường bã thải tại một số cơ sở chế biến tinh bột sắn và đánh giá nguyên liệu bã thải sử dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi

Nội dung 3: Nghiên cứu thu hồi và quy trình Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học lên men bã thải từ cơ sở chế biến tinh bột sắn quy mô 05/kg mẻ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nội dung 4: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học xử lý bã sắn làm thức ăn chăn nuôi lợn và thử nghiệm sử dụng thức ăn lên men dạng lỏng từ bã sắn cho  chăn nuôi lợn thịt

Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội và môi trường của việc sử dụng thức ăn lỏng lên men 1 tấn bã sắn sử dụng cho chăn nuôi lợn thịt so với 1 tấn bã sắn thải ra môi trường

 

1. Bộ chủng vi sinh vật:

- Vi sinh vật phân giải cellulose có hoạt tính cellulase >30U/ml;

- Vi khuẩn lactic có hoạt tính probiotic và hàm lượng axit lactic > 10 mg/ml;

- Nấm men có hàm lượng protein/sinh khối khô >40%.

2. 50 kg chế phẩm vi sinh dạng rắn, mật độ vi sinh >108 CFU/g;

3. 5 tấn thức ăn lên men dạng lỏng, cân đối về dinh dưỡng sản xuất từ chất thải rắn đáp ứng tiêu chuẩn VSATTP;

4. Quy trình Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ lên men chất thải rắn từ công nghệ sản xuất tinh bột sắn quy mô 05 kg/mẻ;

5. Quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột sắn quy mô 200 kg/mẻ;

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi từ bã sắn;

7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

8. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành;

9. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
Vũ Thị Hạnh Nguyên
TS. Quách Ngọc Tùng; PGS.TS Phí Quyết Tiến; ThS. Đặng Thị Thuỳ Dương; ThS. Đinh Thị Mỹ Linh; ThS. Nguyễn Văn Thế; ThS. Lê THị Thanh Xuân; CN. Bùi Thị LIên; KS. Lê Phương Chi; TS. Nguyễn Hải Vân