Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xử lý, tái sử dụng chất thải rắn chế biến tôm bằng công nghệ sinh học

TNMT.2020.553.02
1713 (triệu đồng)
Phát triển công nghiệp sinh học

1. Xây dựng được quy trình công nghệ thu hồi protein bằng chế phẩm sinh học.

2. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chitin từ chất thải rắn chế biến tôm.

1. Quy trình công nghệ thu hồi protein bằng chế phẩm sinh học, quy mô 300 kg nguyên liệu/ngày.

2. Quy trình công nghệ sản xuất chitin từ chất thải rắn chế biến tôm, quy mô 100 kg nguyên liệu/ngày.

3. Chế phẩm protein dạng lỏng:

  • Khối lượng: 300 lít;
  • Hàm lượng protein: > 100 g/l;
  • Đáp ứng tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

4. Chế phẩm chitin thô:

  • Khối lượng: 30 kg;
  • Hàm lượng protein dư <3%;
  • Hàm lượng khoáng < 1%;
  • Độ ẩm <10%;

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường của quy trình;

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

7. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/10/2020
24 (tháng)
Cấp Bộ