Thông tin nhiệm vụ

Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

TNMT.2019.04.05
1170 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
2. Đánh giá được hiện trạng các chính sách của Việt Nam trong việc khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
3. Đề xuất được cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và các hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

1. Báo cáo tổng hợp về cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
2. Báo cáo đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
3. Xây dựng nội dung dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
4. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

01/10/2020
24 (tháng)
Hội bảo vệ thiên nhiên và MT
Cấp Bộ
GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ