Thông tin nhiệm vụ

Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam

TNMT.2020.04.03
1944 (triệu đồng)
Môi trường

1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa.
2. Đánh giá thực trạng chính sách kiểm soát vi nhựa ở Việt Nam.
3. Đề xuất chính sách kiểm soát vi nhựa (phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý) tại Việt Nam

Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm vi nhựa và cơ sở lý luận về chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa ở Việt Nam

Nội dung 2. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ ô nhiễm vi nhựa và thực trạng chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm vi nhựa thời gian qua tại Việt Nam.

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam.


 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bản dự thảo chính sách kiểm soát vi nhựa (phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý);

3. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

10/01/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
Cấp Bộ
CN. Lê Thị Nhung
ThS. Trần Thị Thu Anh;PGS.TS. Phạm Văn Lợi; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh; ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga; ThS. Phùng Đức Hòa; ThS. Hoàng Thanh Hương; ThS. Hoàng Minh Sơn; TS. Nguyễn Anh Tuấn;CN. Vũ Thị Hiên