Thông tin nhiệm vụ

Quản lý tổ chức cán bộ, Tài chính, Hành chính – Quản trị của Viện Khoa học môi trường

NVTX.2021.04.05
554 (triệu đồng)
Môi trường

Thực hiện và thực thi hiệu quả Quyết định số 1319/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường.
 

Nội dung 1: Công tác Quản lý tổ chức cán bộ

Nội dung 2: Quản lý tài chính, tài sản
Nội dung 3: Công tác Hành chính - Tổng hợp
Nội dung 4:  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
TXTCN
Bùi Hạnh Ngân
PGS.TS. Phạm Văn Lợi; TS. Bùi Hoài Nam; TS. Nguyễn Thị Phương Mai; ThS. Nguyễn Hoàng Mai; CN. Nguyễn Thị Hồng Phương; ThS. Hoàng Bích Hồng; CN. Phạm Thanh Tú