Thông tin nhiệm vụ

Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất - khoáng sản.

NVTX.2020.03.16
1077 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Nội dung 1: Vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống thiết bị gia công và phân tích mẫu khoáng thạch học. Thực hiện công tác gia công, phân tích mẫu khoáng thạch học phục vụ cho nghiên cứu cơ bản và điều tra địa chất khoáng sản. Nội dung 2: Vận hành, khai thác hệ thống thiết bị Vi phân tích điện tử dò, hệ thiết bị phân tích thạch học và hệ thiết bị gia công mẫu Nội dung 3: Vận hành, khai thác hệ thống thiết bị phân tích cơ lý đá phục vụ nghiên cứu cơ bản về địa chất, địa chất công trình. Nội dung 4: Vận hành, khai thác hệ thống thiết bị địa vật lý. Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020.
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Vũ Hồng Đăng
Quách Đức Tín Vũ Hồng Đăng; Nguyễn Đình Dương; Nguyễn Ninh Hà Nguyễn Thị Phương Nga Bùi Thị Hồng Ngát Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lê Thị Thanh Hương Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Mỹ Linh Nguyễn Tiến Hoan Nguyễn Cao Cường Phùng Văn Huy Lương Thu Trang Nguyễn Anh Tuấn