Thông tin nhiệm vụ

Thành lập Atlas hóa thạch Thực vật Việt Nam

CS.2019.03.04
180 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Chỉnh lý để xuất bản tài liệu cổ thực vật trong bộ atlas cổ sinh vật Việt Nam để phục vụ nghiên cứu địa chất và đào tạo các cán bộ khoa học tại các trường và các Viện có liên quan.
Nội dung 1: Xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Nội dung 2: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu về hóa thạch thực vật ở Việt Nam Nội dung 3: Cùng với các chuyên gia rà soát lại bản thảo của tập thực vật trong bộ atlas 8 tập năm 1987 Nội dung 4: Xây dựng Báo cáo tổng kết
12/04/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Cơ sở
Nguyễn Hữu Mạnh
Nguyễn Hữu Mạnh Th.S Nguyễn Thị Thủy PGS. TSKH Trịnh Dánh TS. Nguyễn Đức Phong TS. Nghiêm Nhật Mai PGS.TS Đào Thị Miên