Thông tin nhiệm vụ

Thành lập bộ chương trình cân bằng mạng lưới tựa trọng lực và từ mặt đất; xử lý và quản lý số liệu đo đạc thực địa tài liệu trọng lực và từ; tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác đo vẽ trọng lực

TNMT.2005.03.11
263 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thành lập bộ chương trình cân bằng mạng lưới tựa trọng lực và từ mặt đất; xử lý và quản lý số liệu đo đạc thực địa tài liệu trọng lực và từ; tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác đo vẽ trọng lực nhằm từng bước hiện đại hoá và tự động hoá việc lưu giữ, quản lý, xử lý, thể hiện các số liệu, sản phẩm công tác điều tra trọng lực và từ mặt đất
Nội dung 1: Nghiên cứu thành lập sơ đồ khối phù hợp thuật toán cân bằng mạng lưới tựa trọng lực và mạng lưới điểm chuẩm từ mặt đất. Nội dung 2: Nghiên cứu thành lập sơ đồ khối phù hợp thuật toán xử lý, tính toán số liệu đo đạc thực địa tài liệi trọng lực và từ mặt đất. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) số liệu tài liệu trọng lực, từ mặt đất. Nội dung 4: Nghiên cứu thuật toán nội suy giá trị độ cao địa hình trong ô lưới theo mô hình DEM. Nội dung 5: Nghiên cứu thành lập sơ đồ khối phù hợp thuật toán tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình giá trị trọng lực mặt đất (dự kiến phương pháp Prisuvanco, Lucapchenco, Beriozkin). Nội dung 6: Lập trình viết mã nguồn, trình bày giao diện với người sử dụng cho từng chương trình. Nội dung 7: Chạy thử nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh chương trình.
1. Chương trình tính cân bằng mạng lưới điểm tựa trọng lực, mạng lưới điểm chuẩn từ mặt đất. (Chương trình số 1 – CT1). 2. Chương trình xử lý, tính toán số liệu đo đạc tài liệu từ mặt đất (CT2). 3. Chương trình xử lý, tính toán số liệu đo đạc tài liệu trọng lực mặt đất (CT3). 4. Chương trình quản lý CSDL tài liệu trọng lực mặt đất (CT4). 5. Chương trình quản lý CSDL tài liệu từ mặt đất (CT5). 6. Chương trình tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác đo vẽ trọng lực (CT6). 7. Chương trình quản lý các chương trình (Modul 1: Quản lý các chương trình trọng lực; modul 2: Quản lý các chương trình từ; hướng dẫn sử dụng – (CT7)).
01/01/2005
24 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cấp Bộ
Chu Quốc Khánh
KS. Lê Thanh Hả; KS. Võ Bích Ngọc KS Phùng Đức Mạnh, CN; và những người khác.