Thông tin nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

NVTX.2020.03.17
414 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.
Nội dung 1: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ. Nội dung 2: Tham gia xây dựng các văn bản pháp lý, chương trình - kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn theo phân công của lãnh đạo Bộ Nội dung 3: - Thẩm định, viết nhận xét các dự thảo văn bản pháp lý, nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của Bộ. - Tham gia các hội đồng thẩm định - xét duyệt, hội nghị, hội thảo. … do Bộ chủ trì Nội dung 4: - Tham gia các đoàn công tác chuyên ngành do Bộ chủ trì. - Tham gia các hội nghị, hội thảo; đón tiếp và làm việc các đoàn khách quốc tế. … theo phân công của lãnh đạo Bộ. Nội dung 5: Tham gia các chương trình tập huấn - bồi dưỡng kỹ năng quản lý, kiến thức chuyên ngành do Bộ tổ chức Nội dung 6: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Trịnh Xuân Hòa
PGS. Tiến sỹ Trần Tân Văn; Tiến sỹ Trịnh Xuân Hòa; Tiến sỹ Trịnh Hải Sơn; Tiến sỹ Nguyễn Đại Trung; Thạc sỹ Nguyễn Quốc Khánh; Tiến sỹ Nguyễn Quốc Định; Kỹ sư Nguyễn Trọng Hiền; Tiến sỹ Nguyễn Thành Long; Tiến sỹ Nguyễn Quốc Khánh; Thạc sỹ Hồ Tiến Chung;