Thông tin nhiệm vụ

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái

VĐCKS.2015.01
671 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Làm sáng tỏ đặc điểm các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái của chúng.
2. Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu Cổ sinh - Địa tầng.
 

Nội dung 1:Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu cổ sinh - địa tầng Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận

Nội dung 2: Đặc điểm hóa thạch Răng nón, Bọ ba thùy, Huệ biển, Tay cuộn Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận
Nội dung 3: Ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường, cổ sinh thái của các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận.
Nội dung 4: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái
 

 

18/06/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Đức Phong