Thông tin nhiệm vụ

Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm thế giới về mô hình thành phố thông minh và đề xuất định hướng phát triển mô hình ở Việt Nam

NVTX.2021.04.03
(triệu đồng)
Môi trường

1. Phân tích được các quan điểm và các yếu tố, tiêu chí về thành phố thông minh;
2. Đánh giá được thực trạng phát triển hướng tới thành phố thông minh tại Việt Nam;
3. Đề xuất được định hướng phát triển mô hình thành phố thông minh tại Việt Nam trong thời gian tới
 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về mô hình thành phố thông minh

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về mô hình thành phố thông minh

Nội dung 3: Kinh nghiệm của một số quốc gia về thành phố thông minh
Nội dung 4: Thực trạng mô hình các thành phố hướng tới thông minh, bền vững tại Việt Nam
Nội dung 5: Đề xuất định hướng phát triển mô hình thành phố thông minh tại Việt Nam
Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
 

13/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
TXTCN
Trần Thị Thu Anh
nguyễn Thị Thu Hoài; Lê Thị Nhung; Vũ Ngọc Minh; Vũ Thị Dung; Hoàng Thị Quỳnh