Thông tin nhiệm vụ

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu động lực biến đổi cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững.

TNMT.2024.04.04
1800 (triệu đồng)
Đất đai

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong phân tích đặc điểm cảnh quan gắn với sử dụng đất dựa trên các metrics cảnh quan.

2. Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong phân tích đặc điểm cảnh quan với sử dụng đất dựa trên các metrics cảnh quan cho quy mô cấp tỉnh.

3. Định hướng sử dụng đất bền vững trên địa bàn thử nghiệm theo tiếp cận động lực biến đổi cảnh quan.

1. Báo cáo tổng quan về nghiên cứu động lực biến đổi cảnh quan trên thế giới và trong nước;

2. Sơ đồ ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong phân tích đặc điểm cảnh quan gắn với sử dụng đất dựa trên các metric cảnh quan;

3. Báo cáo về phương pháp trắc lượng động lực biến đổi cảnh quan theo tiếp cận chỉ số hóa với việc ứng dụng metrics cảnh quan;

4. Báo cáo kết quả thực nghiệm ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phân tích mô hình và đặc điểm cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất quy mô cấp tỉnh;

5. Báo cáo định hướng sử dụng đất bền vững trên địa bàn nghiên cứu theo tiếp cận động lực biến đổi cảnh quan;

6. Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

7. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

8. Ðào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ