Thông tin nhiệm vụ

Xác định tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu GNSS trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

TNMT.2020.07.05
2695 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Hoàn thiện quy trình công nghệ tính tổng lượng điện tử tự do (TED), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu GNSS

2. Xâu dựng cơ sở dữ liệu tổng lượng điện tử tử tự do (TED), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệ GNSS trên đất liền lãnh thổ Việt Nam

Nội dung 1: Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của dự án) để triển khai trong dự án

Nội dung 2: Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ
Nội dung 3: Liệt kê và mô tả chi tiết những công việc của từng nội dung để giải quyết những vấn đề đặt ra
 

01/06/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ
Lại Văn Thủy
TS. Lê Anh Dũng; TS. Dương Chí Công; ThS. Tăng Quốc Cương; ThS. Bùi Thị Lê Hoàn; ThS. Bùi Nguyễn Hoàng; ThS. Nguyễn Trọng Hiếu; ThS.Hoàng Huy Ích; ThS.Mai Khánh Hưng; ThS. Phạm Lê Phương