Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam.

NVTX.2020.03.13
856 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực sụt lún mặt đất do tác động của điều kiện tự nhiên hay nhân sinh; 2. Xác định tốc độ lún mặt đất theo hệ thống quan trắc và làm rõ mối quan hệ giữa lún mặt đất với sự hạ thấp mực nước ngầm và các tác động khác có liên quan; 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ phương pháp điều tra, nghiên cứu sụt lún mặt đất do yếu tố tự nhiên và nhân sinh.
Nội dung 1: Tổng quan hiện trạng nghiên cứu, quan trắc sụt lún mặt đất trên thế giới và Việt Nam. Nội dung 2: Thu thập tài liệu đánh giá sụt lún mặt đất do yếu tố tự nhiên: địa chất - tân kiến tạo khu vực ĐBSCL. Nội dung 3: Thu thập tài liệu đánh giá sụt lún mặt đất do yếu tố nhân sinh: khai thác nước ngầm, xây dựng công trình, chất tải lên nền đất, rung động do phương tiện giao thông…khu vực ĐBSCL Nội dung 4: Thu thập tài liệu, tổng kết đề xuất hệ phương pháp thích hợp nghiên cứu lún mặt đất Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 Nội dung 6: Viết bài báo khoa học.
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Dương Mạnh Hùng
Dương Mạnh Hùng; Nguyễn Tiên Phong; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Phú Lương Phạm Nguyên Phú Nguyễn Đức Chiến Nguyễn Tiến Quang Nguyễn Thị Thùy Trang Trần Thị Tuyết Nhung Lương Thu Trang Phùng Văn Huy