Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám

TNMT.2023.02.35
1600 (triệu đồng)
Viễn thám

1. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám đa thời gian (Landasat, Sentinel, VNRERSat-1, Spot 6,7 …) phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.

2. Đề xuất và kiểm chứng được quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.

3. Đề xuất được giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam

  1. Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian).
  2. Bản đồ viễn thám hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của khu DTSQ.
  3. Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
  4. Báo cáo hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển.
  5. Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ;
  6. Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam;
  7. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước.
  8. Đào tạo một thạc sỹ.
  9. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu
Cấp Bộ