Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường

TNMT.ĐTĐL.2022.01
3151 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng Hệ thống kết nối, liên thông trong công tác quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ.

2. Xây dựng Hệ thống thông tin, dữ liệu của đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tích hợp, kết nối vào Phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0. 7

3. Xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Bộ, các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 1: Xây dựng hồ sơ thuyết minh đề tài

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng, đoàn thể tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tích hợp, kết nối vào Phần mềm cơ sở dữ liệu Đảng viên 3.0.

Nội dung 4: Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản phục vụ hoạt động công tác Đảng tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 6: Xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động công tác đảng, đoàn thể tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 7: Xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành trong công tác đảng, đoàn thể tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung 8: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

 

 

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Thị Hà
ThS.Nguyễn Thuỳ Linh; ThS. Nguyễn Ngọc Vũ; KS. Nguyễn Minh Tuấn; ThS.Trần Huy Cường; KS. Phạm Minh Trường; ThS. Trần Quang Đẩu; KS. Phùng Ngọc Hưng; KS. Nguyễn Văn Trầm; KS. Vũ Quốc Huy