Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ

NVTX.2021.07.09
418 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2021 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và tiềm lực khoa học, công nghệ.

Nội dung 1: Xây dựng và phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đào tạo năm 2022.
Nội dung 3: Tổ chức xét duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 trình Bộ phê duyệt
Nội dung 4: Tổ chức xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022
Nội dung 5: Tổ chức triển khai, quản lý theo dõi, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch (rà soát triển khai và điều chỉnh kế hoạch).
Nội dung 6: Tổ chức các buổi hội thảo, nghiệm thu các nhiệm vụ; các buổi bảo vệ chuyên đề, đánh giá luận án tiến sĩ.

Nội dung 7: Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định
Nội dung 8: Kiểm tra sản phẩm, tiến độ các nhiệm vụ

Nội dung 9: Thực hiện các thủ tục đóng gói sản phẩm cuối cùng của các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử nghiệm, đăng ký bản quyền tác giả, v.v…;
Nội dung 10: Tổ chức đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (theo quy định tại Thôngtư số 18/2019/TTBKHCN)

Nội dung 11: Báo cáo thống kê cơ sở KHCN
Nội dung 12: Xây dựng các Báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất về Khoa học công nghệ, Đào tạo

Nội dung 13: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ


 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Bùi Thị Thanh Huyền
Nguyễn Anh Quyên; Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Thị Trang; Trần Việt Cường