Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2022

NVTX.2021.04.01
483 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2021.
2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ củaViện Khoa học môi trường và xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2022.
 

Nội dung 1: Đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2021

Nội dung 2: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường

Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ Viện Khoa học môi trường năm 2022

Nội dung 4: Xây dựng báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
TXTCN
ThS. Lưu Thị Hương; ThS. Lã Đức Nhân; ThS. Nguyễn Thị Hồng Lam;CN. Phạm Ngọc Hậu; CN. Dương Văn Lực