Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước

NVTX.2021.02.01
329 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xây dựng được kế hoạch năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trung hạn và dài hạn, các nhiệm vụ theo chức năng.
2. Tổ chức quản lý khoa học và công nghệ của Viện đáp ứng được yêu cầu quản lý, tạo điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
3.  Xây dựng và tổ chức hội đồng các nhiệm vụ; xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO: 9001:2015.
 

  1. Kế hoạch năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trung và dài hạn.
  2. Danh mục và thuyết minh NVTX theo chức năng năm 2022.
  3.  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.
  4.  Tổ chức, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
  5. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
     
01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
TXTCN