Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

NVTX.2021.07.11
210 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2022
Nội dung 3: Xây dựng, tổng hợp báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ, báo cáo năm về hợp tác quốc tế
Nội dung 4: Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế và quản lý các đoàn ra của Viện; trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án hợp tác quốc tế theo quy định
Nội dung 5: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
 

 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Anh Quyên; Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Tuyết Mai; Đinh Tài Nhân