Sự kiện KHCN

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình BĐKH/16-20 “Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung chính sách và giải pháp quản lý, ứng phó” do Viện chủ trì thực hiện và TS. Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm chủ nhiệm.

31/05/2020 | 0
Ngày 29/04/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình BĐKH/16-20 “Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung chính sách và giải pháp quản lý, ứng phó” do Viện chủ trì thực hiện và TS. Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được xây dựng với mục tiêu hệ thống được cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề an ninh môi trường của các nước trên thế giới và Việt Nam, phương pháp xây dựng bộ tiêu chí và các chỉ số an ninh môi trường, từ đó xây dựng tiêu chí và xác định các chỉ số an ninh môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam và đề xuất khung chính sách, giải pháp và cơ chế ứng phó phù hợp, đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện nhóm nghiên cứu TS. Dương Thanh An đã trình bày khái quát nội dung chính của báo cáo tổng hợp, bao gồm: (1) Tổng quát về vấn đề nghiên cứu; (2) Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; (3) Cơ sở lý luận về an ninh môi trường; (4) Các vấn đề an ninh môi trường chủ yếu ở Việt Nam hiện nay; (5) An ninh môi trường trên thế giới và trong khu vực; (6) Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tế về xây dựng bộ tiêu chí và xác định chỉ số an ninh môi trường; (7) Xây dựng bộ tiêu chí và xác định chỉ số an ninh môi trường ở Việt Nam; (8) Áp dụng, thử nghiệm tại Việt Nam; và (9) Đề xuất các nhiệm vụ, chính sách.

Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung chính sách và giải pháp quản lý, ứng phó”, đồng thời đưa ra góp ý, nhận xét, bổ sung báo cáo. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ngọc Anh

Nguồn: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường