Sự kiện KHCN

Họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Tài nguyên nước

31/12/2020 | 0

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 2824/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 cho các tổ chức khoa học và công nghệ. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 cho Viện Khoa học Tài nguyên nước. 

Năm 2020, Viện Khoa học Tài nguyên nước thực hiện 07 nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1.  Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước.

1.1 Mục tiêu

- Xây dựng được kế hoạch năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ trung hạn và dài hạn, các nhiệm vụ theo chức năng.

- Tổ chức quản lý khoa học và công nghệ của Viện đáp ứng được yêu cầu quản lý, tạo điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức hội đồng các nhiệm vụ; xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO: 9001:2015.

1.2. Nội dung

Để đạt được mục tiêu đề ra, các phương pháp sau đây sẽ được sử dụng:

- Phương pháp thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu, tài liệu.

- Phương pháp họp tham vấn, lấy ý kiến phục vụ các hội đồng, hội thảo.

- Phương pháp tổng hợp báo cáo.

Nhiệm vụ được triển khai với các nội dung chính sau:

- Kế hoạch năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ trung và dài hạn.

- Danh mục và thuyết minh NVTX theo chức năng năm 2021.

 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.

 - Tổ chức, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

2. Nghiên cứu đánh giá các xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới và đề xuất  một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam

2.1. Mục tiêu

- Đánh giá được xu thế quản trị tài nguyên nước và các chỉ tiêu quản trị tài nguyên nước trên thế giới.

- Đề xuất được một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam và áp dụng tính toán thử nghiệm cho lưu vực sông Srepok

2.2. Nội dung

- Tổng quan các nghiên cứu về chỉ tiêu quản trị tài nguyên nước trong nước và thế giới.

- Nghiên cứu đánh giá xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới hiện nay.

- Nghiên cứu phân tích đánh giá các chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước trên thế giới.

- Đề xuất một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam.

- Áp dụng tính toán thử nghiệm cho lưu vực sông Srepok.

3. Nghiên cứu xây dựng bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 3.1. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ

 - Thực hiện được bản tin thông báo tài nguyên nước mùa cạn vào vùng ĐBSCL.

 3.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Vùng Đồng bằng sông Cửu long.
Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nước mặt chảy vào từ ngoài chảy vào vùng ĐBSCL.

3.3 Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ

Các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ bao gồm: Tổng quan phương pháp cảnh báo sớm; Thu thập, tổng hợp số liệu lưu vực sông Mê Công và đánh giá diễn biến nguồn tài nguyên nước mặt của sông Mê Kông vào Việt Nam; Xây dựng cơ sở phương pháp luận cảnh báo dòng chảy vào vùng
ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng; Xây dựng bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

 4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ theo dõi hạn.

4.1 Mục tiêu

‑ Tổng quan được các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát hạn hán.

‑ Tính toán được một số chỉ số hạn và đánh giá được tình trạng hạn hán ở khu vực Tây Nguyên từ số liệu viễn thám.

4.2 Nôi dung

Để đạt được các mục tiêu đề ra, các phương pháp sau đây sẽ được sử dụng:

‑ Phương pháp thu thập, xử lý số liệu, tài liệu.

‑ Kế thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước về các phương pháp viễn thám phục vụ nghiên cứu hạn hán.

‑ Ứng dụng các phương pháp tính toán, thống kê, phân tích số liệu.

‑ Phương pháp GIS phục vụ nghiên cứu đánh giá hạn hán theo không gian và thời gian

‑ Sử dụng các công cụ lập trình để download, trích xuất và xử lý số liệu viễn thám từ các nguồn số liệu toàn cầu.

Nhiệm vụ được triển khai với các nội dung chính sau:

‑ Nội dung 1: Tổng quan về các nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới về ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ theo dõi hạn hán

‑ Nội dung 2: Tính toán chỉ số hạn cho khu vực Tây Nguyên từ số liệu viễn thám

5. Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; xây dựng bộ thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2019-2020.

5.1. Mục tiêu

- Xây dựng được hệ thống mạng, email hoạt động ổn định và cập nhật thông tin.

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Viện.

5. 2. Nội dung

- Để đạt được mục tiêu đề ra, các phương pháp sau đây sẽ được sử dụng:

- Phương pháp thu thập, xử lý số liệu, tài liệu.

- Phương pháp tổng hợp tài liệu.

Nhiệm vụ được triển khai với các nội dung chính sau:

- Xây dựng hệ thống mạng, web, email hoạt động ổn định và cập nhật thông tin.

 - Thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ hàng năm của Viện Khoa học tài nguyên nước.

 - Cập nhật thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Viện.

6. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ.

6.1. Mục tiêu

- Đánh giá được việc triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ.

6.2 . Nội dung

Để đạt được mục tiêu đề ra, các phương pháp sau đây sẽ được sử dụng:

- Phương pháp thu thập, xử lý số liệu, tài liệu.

- Phương pháp tổng hợp tài liệu.

Nhiệm vụ được triển khai với các nội dung chính sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác hợp tác quốc tế định kỳ năm 2020

- Triển khai hoạt động đoàn ra, đoàn vào của Viện.

- Xây dựng và triển khai công tác hợp tác quốc tế và sử dụng nguồn ODA.

7. Quản lý tổ chức cán bộ; tài chính; hành chính, quản trị của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2020

7.1. Mục tiêu

- Xây dựng được hệ thống bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị;

- Tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của đơn vị;

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị của đơn vị đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

7.2. Nội dung

- Triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

- Triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán.

- Triển khai thực hiện công tác hành chính – quản trị.

- Triển khai thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.

Tại buổi họp nghiệm thu, Ông Nguyễn Anh Đức – phó Viện trưởng Viện Khoa học Tài nguyên nước đã trình bày các báo cáo tổng kết và kết quả đạt được của 07 nhiệm vụ nêu trên. Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực và các kết quả về quản lý cũng như nghiên cứu của Viện. Bênh cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, góp ý để các chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo tổng kết để cô đọng, súc tích và nổi bật được các kết quả đạt được hơn nữa. Buổi họp kết thúc vào cuối ngày 22 tháng 12 năm 2020 với kết quả xếp loại Đạt cho 07 nhiệm vụ.

Hồng Minh – KHCN