Sự kiện KHCN

ội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả của các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2025", mã số BĐKH.43/16-20

15/12/2020 | 0

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả của các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2025", mã số BĐKH.43/16-20 do Cục Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Tuấn Quang làm chủ nhiệm đề tài. 

Đề tài được xây dựng với mục tiêu tổng hợp được các kết quả chủ yếu của 02 chương trình: "Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 và Chương trình "Khoa học và công nghệ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020".; xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu sản phẩm của các đề tài thuộc hai Chương trình nêu trên phục vụ quản lý, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao; đánh giá, lựa chọn và chuyển giao một số kết quả của hai chương trình; Đề xuất kiến nghị được những vấn đề khoa học và công nghệ cần nghiên cứu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025. 

Tại buổi họp, TS. Trần Văn Trà, thư ký đề tài đã trình bày khái quát về các thông tin chung của đề tài đồng thời giới thiệu các kết quả thực hiện chính của đề tài như Bộ cơ sở dữ liệu các kết quả và sản phẩm chính của hai chương trình; kết quả lựa chọn kiến nghị chuyển giao bao gồm 01 Atlats và 04 đầu sách chuyên khảo; đánh giá được kết quả thực hiện của 02 chương trình;đưa ra định hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo. Các sản phẩm khác của đề tài bao gồm 01 bài báo trên tạp chí Khí tượng thủy văn và 01 bài báo trên tạp chí Journal of Climate change Science số 15 năm 2020. Đồng thời hỗ trợ đào tạo 02 thạc sỹ (Vượt đăng ký 01 thạc sỹ).

Các thành viên Hội đồng đánh giá đây là đề tài có khối lượng công việc lớn với số tài liệu cần sưu tầm rất nhiều và đánh giá cao những nỗ lực nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những góp ý để nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt cho hợp lý, cô đọng và súc tích hơn. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài, chuẩn bị cho việc nghiệm thu cấp Bộ sắp tới.

Hồng Minh-KHCN