Kỷ yếu Khoa học và Công nghệ

# Tên Thuộc chương trình
1 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
2 Hội nghị Khoa học Quốc tế lần 2 Hợp tác Khoa học quốc tế
3 Báo cáo tổng kết chương trình KHCN BĐKH/2011-2015 KHCN BĐKH/2011-2015
4 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003 - 2006
5 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2006 - 2010
6 Báo cáo tổng kết các chương trình KHCN cấp bộ giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường TNMT.01/2011-2015; TNMT.02/2011-2015; TNMT.03/2011-2015; TNMT.04/2011-2015; TNMT.05/2011-2015; TNMT.06/2011-2015; TNMT.07/2011-2015
7 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.01/2011-2015- Quản lý đất đai TNMT.01/2011-2015
8 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.02/2011-2015- Tài nguyên nước TNMT.02/2011-2015
9 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.03/2011-2015- Địa chất khoáng sản TNMT.03/2011-2015
10 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.04/2011-2015- Quản lý môi trường TNMT.04/2011-2015
Tổng số: 14 bản ghi.