Thông báo

Công nhận kết quả thực hiện 03 đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2017.04.04; TNMT.2017.04.02; TNMT.2017.04.08

14/10/2021

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 03 đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2017.04.04; TNMT.2017.04.02; TNMT.2017.04.08 như sau:

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT- BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của các Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thành lập kèm theo các Quyết định số: 2055/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2020; 2296/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2020 và 2317/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện của 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ như sau:  

1. Đề tàiNghiên cứu cơ sở khoa học về các cơ chế tự nguyện, linh hoạt về môi trường nhằm thực thi những cam kết môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mã số TNMT.2017.04.04;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương;

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường;

Xếp loại: Đạt.

2. Đề tàiNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp và cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, mã số TNMT.2017.04.02;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Phạm Văn Lợi;

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường;

Xếp loại: Đạt.

3. Đề tàiNghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh và huy động nguồn lực để khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, mã số TNMT.2017.04.08;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Hoài Nam;

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường;

Xếp loại: Đạt.

Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

         (Đã ký)

   Võ Tuấn Nhân