Thông báo

Công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2017.04.10

14/10/2021

Ngày 08 tháng 2 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2017.04.10 như sau:

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT- BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của các Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thành lập kèm theo các Quyết định số 2677/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu xu hướng biến động nồng độ Ôzôn trong không khí tại một số khu vực của Việt Nam và đề xuất phương án lồng ghép vào mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, mã số TNMT.2017.04.10;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Sơn Tùng;

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường;

Xếp loại: Đạt.

Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.