Thông báo

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2017.01.01-03-05

27/04/2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 03 đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2017.01.01, TNMT.2017.01.03, TNMT.2017.01.05 kết thúc năm 2020, chi tiết như sau:

                                                                  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.      

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:

        1. Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp”, mã số TNMT.2017.01.01

        Đơn vị chủ trì: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

        Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Văn Phấn

        Xếp loại: Khá.

        2. Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh không thông qua hình thức Nhà nước thu hồi đất”, mã số TNMT.2017.01.03

        Đơn vị chủ trì: Cục Quy hoạch đất đai

        Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi

        Xếp loại: Khá.

        3. Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hợp lý đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển vào mục đích phi nông nghiệp”, mã số TNMT.2017.01.05

        Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

        Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Thanh Lam

          Xếp loại: Khá.

        Điều 2. Các nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của 03 nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

        Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Chánh văn phòng Bộ; Chủ nhiệm nhiệm vụ, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                               THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                                      

                                                                                                                                Võ Tuấn Nhân