Thông báo

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2018.08.03

24/01/2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2018.08.03, kết thúc năm 2021, chi tiết như sau:

                                                          BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Cục Viễn thám quốc gia tại văn bản số 646/VTQG-KHHTQT ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

                                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình số trị xây dựng kịch bản dòng chảy lũ về hồ chứa phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng hạ du trong trường hợp sự cố”, mã số TNMT.2018.08.03, do ThS. Tạ Thị Vân Anh làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia là đơn vị chủ trì, xếp loại đạt.
Điều 2. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của đề tài được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                               KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                                  THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                                                                    Võ Tuấn Nhân