Thông báo

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2018.10.04

23/11/2021

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ mã số TNMT.2018.10.04, kết thúc năm 2021, chi tiết như sau:

                                                          BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ Pháp chế tại Văn bản số 810/PC-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 về việc đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2018.10.04;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

                                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững”, mã số TNMT.2018.10.04, do ThS. Phan Tuấn Hùng làm chủ nhiệm đề tài, Văn phòng Bộ là đơn vị chủ trì, Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì thực hiện xếp loại đạt.

Điều 2. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của đề tài được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Văn phòng Bộ, Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                               KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                                  THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                                                                    Võ Tuấn Nhân