Thông báo

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 TNMT.2022.01.38

27/12/2021

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng đối với đề tHội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 đối với đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phân công, phân cấp, trách nhiệm trung ương, địa phương trong quản lý tài nguyên nước và tài nguyên địa chất, khoáng sản" Mã số đề tài: TNMT.2022.01.38, Tổ chức chủ trì : Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thời gian họp: 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2021.
Địa chỉ phòng họp: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong.
TTH-KHCN