Thông báo

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Mã số TNMT.2022.02.21

14/09/2021

Bộ Tài nguyên và Môi ttrường họp Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học avf côgn nghệ cấp Bộ

Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tự động thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn theo kỹ thuật chụp ảnh số quang học và quét LiDAR

Mã số TNMT.2022.02.21

Thời gian họp 14h ngày 10 tháng 9 nưm 2021