Thông báo

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ TNMT.2018.04.04 do Viện Khoa học môi trường chủ trì thực hiện

22/12/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật
Mã số: TNMT.2018.04.04
Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia thực hiện chính:
1. ThS. Trần Bích Hồng, chủ nhiệm
2. CN. Trần Thị Giang, thành viên chính
3. ThS. Hàn Trần Việt, thành viên chính
4. ThS. Mai Thị Thu Huệ, thành viên chính
5. PGS. TS. Phạm Ngọc Cảnh, thành viên chính
6. TS. Trần Ngọc Tâm, thành viên chính
7. ThS. Lê Minh Ngọc, thành viên chính
8. ThS. Vũ Tất Đạt, thành viên chính
9. KS. Nguyễn Văn Sáng, thành viên chính
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học môi trường
Thời gian thực hiện: 7/2018 – 11/2021
2. Mục tiêu
- Đề xuất được phương pháp lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (nhóm lân hữu cơ).
- Xây dựng được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (nhóm lân hữu cơ).

3. Tính mới và sáng tạo
Đề tài đã luận giải được cơ sở lý luận về sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón và hóa chất BVTV, nghiên cứu kinh nghiệm thế giới trong việc sử dụng phương pháp lượng giá để ước tính thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón, hóa chất BVTV gây ra. Trên cơ sở đó, đề xuất được quy trình lượng giá thiệt hại về môi trường và các phương pháp lượng giá có thể sử dụng trong việc ước tính các thiệt hại về môi trường do sự cố hoá chất độc trong sản xuất phân bón, hóa chất BVTV. Sản phẩm của đề tài làm cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật trong việc xác định thiệt hại về môi trường của các sự cố này.
4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu của để tài gồm:
- Cơ sở lý luận về lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón, hóa chất BVTV.
- Kinh nghiệm thể giới về phương pháp lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (lân hữu cơ).
- Đánh giá thực trạng, nguy cơ phát sinh sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (lân hữu cơ) và ảnh hưởng đến môi trường do sự cố này.
- Đề xuất quy trình lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (lân hữu cơ).
- Đề xuất phương pháp lượng giá thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân) và hóa chất BVTV (lân hữu cơ).
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lượng giá thiệt hại về môi trường đối với sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân), hóa chất BVTV (lân hữu cơ).
5. Sản phẩm
- Báo cáo đề xuất quy trình, phương pháp lượng giá thiệt hại về môi trường đối với sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân), hóa chất BVTV (nhóm lân hữu cơ).
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lượng giá thiệt hại về môi trường đối với sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón (phân đạm, phân lân), hóa chất BVTV (nhóm lân hữu cơ).
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 02 bài báo phản ánh các nội dung nghiên cứu của đề tài đăng tải trên Tạp chí chuyên ngành môi trường.

Hội đồng họp vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021

Hình thức họp: Trực tuyến.