Thông báo

Họp Tổ thẩm định thuyết minh, dự toán nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ TNMT.2022.04.03

11/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh và Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân năm 2022, mã số

mã số TNMT.2022.04.03 "Nghiên cứu xây dựng công nghệ nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường”. Ngày 11 tháng 10 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Họp Hội đồng tư vấn, xét duỵet thuyết minh nhiệm vụ TNMT.2022.04.03.

Theo kết luận Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.02022.04.03, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thiện thuyết minh và gửi về Bộ theo đúng quy định tại Công văn số 614/KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân năm 2022, mã số TNMT.2022.04.03 "Nghiên cứu xây dựng công nghệ nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường”.

Thời gian: 13h30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Hình thức: họp trực tuyến

TTH_KHCN