Thông báo

Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình TNMT.03/21-25 - đợt 2 năm 2022

14/09/2021

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TTBTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp ngày 10 tháng 9 năm 2021, ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc chương trình TNMT.03/21-25 (1668/QĐ-BTNMT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT),

Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

TĐề tài: “Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp cập nhật dữ liệu địa lý dựa trên nền tảng WebGIS và khai thác thông tin địa lý từ cộng đồng, Mã số TNMT.2022.04.11

Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Họ và tên cá nhân: ThS. Trần Tuấn Anh.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 20 tháng 9 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.