Thông báo

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2016.07.04

12/01/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ" mã số TNMT.2016.07.04.

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Bích Phương

 Thời gian hop: 9h ngày 14 tháng 11 năm 2020

Mục tiêu của đề tài  Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn chia sẻ, sử dụng chung thông tin địa lý phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ

Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1. Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển và các nước có điều kiện tương tự Việt Nam về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ và thông tin địa lý.

Nội dung 2. Phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ tại Việt Nam

Nội dung 3. Khảo sát thực tế chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ và điều tra nhu cầu người dùng tại Việt Nam

Nội dung 4. Xác định các giải pháp tổ chức, tài chính, kỹ thuật và sở hữu trí tuệ để đảm bảo chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ phù hợp với điều kiện Việt Nam Nội dung 5. Xây dựng Dự thảo quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc và bản đồ

Kết quả:

Báo cáo phân tích kết quả điều tra nhu cầu người dùng

Dự thảo quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu

Báo cáo tổng kết đề tài