Thông báo

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.07.04

12/01/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chưc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu giải pháp và xây dựng quy trình dẫn xuất thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 50 000 và 1:25 000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10 000,mã số TNMT.2017.07.04

Đơn vị củ trì: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Chủ nhiệm đề tài; Trần Thị Minh Đức

Thời gian: 9h ngày 15 tháng 1 năm 2021.

Mục tiêu của đề tài  Xây dựng quy trình dẫn xuất, thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 25 000 và 1:50 000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000

 Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1: Tình hình nghiên cứu và ứng dụng về xây dựng và dẫn xuất tự động CSDL nền địa lý tại Việt Nam và các nước trên thế giới

Nội dung 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng và dẫn xuất tự động CSDL nền địa lý tại Việt Nam

Nội dung 3. Đề xuất quy trình dẫn xuất tự động CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 50 000 từ 1: 10 000

Nội dung 4. Thử nghiệm hoàn thiện CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và dẫn xuất thành lập CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000 , 1: 50 000 ở 08 khu vực đại diện (cửa sông, đô thị lớn, đô thị vệ tinh, nông thôn đồng bằng sông Hồng, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, vùng núi cao, vùng cao nguyên và biển đảo)

Sản phẩm đề tài:

Báo cáo tổng kết đề tài

Báo cáo đề xuất Điều chỉnh nội dung và cấu trúc CSDL nền địa lý 1:10 000 và 1: 50 000 phục vụ dẫn xuất tự động

Qui trình dẫn xuất CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000 và 1: 50 000 từ CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000

Dữ liệu, bản đồ thử nghiệm: - CSDL 1: 10 000 tương đương 32 mảnh - CSDL 1: 25 000 tương đương 8 mảnh - CSDL 1: 50 000 tương đương 2 mảnh - 8 mảnh bản đồ địa hinh 1: 10 000 - 8 mảnh bản đồ địa hinh 1: 25 000 - 2 mảnh bản đồ địa hinh 1: 50 000